මෙවර සිංහලෙන් ෆොස් වතින් ඔබ වෙත…
අපගේ ආදරණීය විවෘත මීඩියා ප්ලේයරය iPad සහ iPhone වෙත, ඔරකල්ගේ නොබිඳෙන ලිනක්ස් සහ java ප්‍රතිපත්තිය, ලිනක්ස් වල අවුලක්, Apple – GCC නෝක්කාඩුව, Broadcom රැහැන් රහිත ජාල ධාවක විවෘත මෘදුකාංග බවට, ලිනක්ස් මින්ට්‍ ඩෙබියන් සංස්කරණය ඇතුලු තවත් බොහෝ තොරතුරු ගෙන එන්නෙමු.

එමෙන්ම මේ වසරේ නිදහස් හා විවෘත මෘදුකාංග දිනය සමරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ පැවති විවිධ වැඩ සටහන් පිළිබඳ කතා බහක්ද ගෙන එන්නෙමු.

යොමු සටහන් (Show Notes)

This entry was posted on Friday, October 1st, 2010 at 7:43 pm and is filed under Podcast. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment