සසම්භාවීව ඔබ වෙත එන සිංහලෙන් ෆොස් දිගු නිහැඬියාව බිඳ නැවතත් ඔබ වෙතට.

මෙවර අපෙන් ඔබට, නිදහ්ස් මෘදුකාංග මාවතට පැමිණුනු පරිගණක ක්‍රීඩා, ලිනක්ස් පරිශීලකයන්ගේ ත්‍යාගශීලී බව, $35 ඉන්දීය tablet පරිගණකය, නිදහස්/විවෘත මෘදුකාංග සඳහා ඔරකල් සමාගමේ කුඩම්මාගේ සැලකිලි, කැනොනිකල්, රෙඩ් හැට් සමාගම් වල ග්නෝම් දායකත්ව ගැටළුව, ගූග්ල් නෙකසස් මැරීම අතුළු ප්‍රවෘත්ති ගෙන එන අතර පසුගියදා සැමරුණු system administrators day සහ refresh colombo වැඩසටහන් පිළිබඳ තොරතුරු ගෙන එමු. මෙවර විශේෂාංගය ලෙස SE Linux (Security Enhanced Linux) පිළිබඳ හැඳින්වීමක් ගෙන එන අතර වැඩසටහන අවසන විශේෂ හඳුන්වාදීම් දෙකක්ද ඔබ වෙත ගෙන එන්නෙමු.
sun-rip-2010

යොමු සටහන් (Show Notes)

Features

End Shoutout

This entry was posted on Sunday, August 1st, 2010 at 9:48 pm and is filed under Podcast. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

4 comments so far

 1 

නියමයි

August 4th, 2010 at 10:44 am
Dasun
 2 

මරු මරු. අම්මෝ ඇති යංතං.

August 7th, 2010 at 10:11 pm
Anandawardhana
 3 

ආ ඇති යන්තං 😀
මම හිතුවෙ මීළඟ එක නත්තලට කියල

August 8th, 2010 at 9:15 pm
shadeesh
 4 

ඇති යන්තම්

August 11th, 2010 at 10:06 pm

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment