මෙවර 11 වෙනි කොටස තුලින්, අපි IBM සමාගමේ උප සභාපති විසින් කරන ලද, OOXML ISO සම්මතයක් වූ ආකරය සහ Open Source සමාජය නිර්‍මානශීලි එකක් නොවන බවට කරන ලද ප්‍රකාශ ගැනද, බාමර් මහතාගේ Open Source වෛරය නිසා දෝ, Open Source යන වචනය බහුලව දක්නට ඇති M$ හි නවතම වාර්ෂික වාර්තාව ගැනද, Sun විසින් Virtualbox සම්පූර්ණයෙන්ම GPL යටතෙන් මුදා හැරීම ගැනද, VMWare විසින් GPL උළ්ලංගණ චෝදනා තිබියදීත් Linux Foundation එකට බැඳීම ගැනද, පුවත් සමග අදහස් ගෙන එන්නෙමු.

Show Notes (ශෝ සටහන්)

This entry was posted on Thursday, August 21st, 2008 at 11:05 am and is filed under Podcast. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment