මෙවර සිහලෙන් FOSS තුළින් අපි Fedora/Red Hat Servers වලට සිදුවූ කරදරයක් ඇතුලුව ග්නූ/ලිනක්ස් වල ජනප්‍රියතාව මැන බැලීමක්, සුවිශේෂී උපන් දින දෙකක්, Novell – Micrsoft ගණු දණුවක් ආදිය පිළිබඳ තොරතුරු මෙන්ම Ubuntu නිපදවන Canonical සමාගම ලික්ස් පදනම සමග එක් වීම, Ma.gnolia කේත විවෘත කිරීම ඇතුලු නවතම පුවත් රැසක් ගෙන එන්නෙමු.

මෙවර විශේෂාංග ලෙස නිදහස් හා විවෘත ශබ්දකෝෂ මෘදුකාංග පිළිබඳ තොරතුරු ඇතළු, ග්නූ/ලිනක්ස් ස්ථාපිත කොට අත්හදා බැලිය හැකි පහසු ක්‍රමයක් පිළිබඳ තොරතුරු ගෙන එන්නෙමු.


අපගේ podcast Flash Player මගින් ඇසීමටFriendfeed.com sinhalenFOSS room

Show Notes (යොමු සටහන්)

News (ප්‍රවෘත්ති)

Features (විශේෂාංග)

This entry was posted on Thursday, August 28th, 2008 at 1:05 pm and is filed under Podcast. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

3 comments so far

Dasun
 1 

Sorry couldn’t Write in Sinhala

Anyway, I thought, I should comment on the issues that I think I saw in your Podcast, First of all, I must tell you that I like your Podcast very much and It’s coz this, I comment this.

I have a Critique to you guys. When I listening to the podcast, I got the idea of that some of your comments are biased. Anyway that’s normal as what we like , we will be biased. [I’m doing the same thing. :-)] anyway but as most new guys are listening to the podcast, you should be more un-biased as they are following what they got from you.

Fairly speaking, from the ep12, I got the idea that you guys are not very pleasing with the Fedora Version. But I know that you did not intended to . But from some comments , the listeners will get that idea. If that’s the case , that wont be good .

So guys try to neglect these kinds of stuff as much as possible as This Podcast Rocks, and We listeners hate that what happen to the ITN and Rupavahini , Silumina is happening to the podcast.

Other than that, Your work is really really great . I get it asap you release it :-).
No hard feelings, What we think, we must comment.
==== It’s Freedom as in Speech.=====

August 28th, 2008 at 2:44 pm
 2 

Hi Dasun! Thank you so much for the comment! So happy to know that you guys enjoy listening to the show as much as we do presenting it!

About Fedora! well, we decided to reply you, not in the comment section but in the podcast itself :) why??? because theres so much to say… please listen to the next episode which we discuss about this. Until then just know that we don’t hate Fedora, not even for a bit! its just… ok! I’m not gonna spoil the next episode 😀
~seejay~

September 8th, 2008 at 10:00 am
Dasun
 3 

Hey Guys,
Do u Know What Im doing these days, Checking my feeds for the next Episod. Its due to record on sat ? Got the News frm Twitter. Great work guys. Keep up the work. Will Comment aftr the episod. Always synced with da cast.

September 8th, 2008 at 11:49 am

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment