මෙම podcast එක නිකුත් කිරීම ප්‍රමාද වීම ගැන අපි කණගාටුව පලකරමු.

මෙම මල් හතේ podcast එකෙන් අපි Linux අඟගරු ලෝකයට යැවීම ගැනද, මෙන්න තවත් OOXML එකට රජයක් විරුද්ධ වීමේ ප්‍රවෘතියක් ගැනද, පොහොසත් රටක් පවා සල්ලි ඉතුරු කර ගැනීමට Open Office යොදා ගැනීම ගැනද, M$ ඔවුන්ගේ Silverlight නැමති තාක්‍ෂණය Ruby on Rails (ROR) සමග වැඩකිරීමට යෑම ගැනද, Acer වෙතින් එළි දැක්වීමට නියමිත නවතම EEEPC වැනි Notebook එක ගැනද තොරතුරු ගෙන එමු.

ඉන් පසු අපි ඉදිරියෙන් ඇති OLPC එක ගැන (ඔව් ඇත්තටම), තොරතුරු සහ අදහස් ගෙන ඒමට බලාපොරොත්තු වෙමු. ලබන episode එකෙන් අපි මහ ඔය ප්‍රදේශයේ පැසැලක සිට ලමුන් සමග OLPC එක අත්හදා බැලූ අකාරය සහ ඔවුන්ගේ අදහස් ගෙන ඒමට බලාපොරොත්තු වෙමු.

Show Notes (ශෝ සටහන්)

This entry was posted on Monday, June 16th, 2008 at 8:35 am and is filed under Podcast. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

3 comments so far

 1 

Hi Guys,
Cool podcast :) [Sorry that I cannot comment in Sinhala right now] But let me clear the thoughts about RoR and the silverlight integration.

RoR integration with other technologies (e.g Javascript) is in such a way that they provide a complete abstraction over it. For example the script.aculo.us javascript libraries are integrated in such a way that the programmer does not see any javascript (even when designing the UI since the RoR specific HTML – RHTML and RJS (guess what JS stands for :)) does this abstraction).
My impression from the news article is that this integration is similar to this – where a complete abstraction is provided on top of the RoR framework.

Keep up the good work :)

June 19th, 2008 at 8:34 pm
 2 

Hi guys,
Greate work! Keep it up.
I supposed to point out some well known and powerful RoR application to Bud.
1. Twitter
2. Basecamp – Online Project Management application
http://basecamphq.com
3.Odeo – Podcasting site
http://odeo.com

There are plenty of other application available at : http://www.rubyonrails.org/applications

Nowadays I’m learning RoR. Believe folks! It’s really really cool!

Best of luck!

July 9th, 2008 at 6:18 pm
Dilan
 3 

Good show guys. Keep it up and do it regularly.

July 10th, 2008 at 4:13 pm

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment