හදිසියෙ අහවට පත් යසරුවන් ගුණතිලක සොයුරාට මෙම බ්ලොග් මෙරතනයට සහභගි විමට නොලැබිම ගැන කනගාටු වෙමි. ඔහුට සිංහලෙන් FOSS වෙනුවෙන් අපි නිවන් පතමු.

This entry was posted on Friday, April 18th, 2008 at 8:06 pm and is filed under Blog. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment